GDPR / Ochrana osobných údajov

INFORMAČNÁ POVINNOSŤ PRE KLIENTOV

v zmysle §19 alebo § 20 zákona č.18/2018 Z.z. a čl.13 alebo čl.14 Nariadenia sa týka každého prevádzkovateľa poskytnúť dotknutej osobe nasledovné informácie:

Prevádzkovateľ Služby pre bývanie, s.r.o. spracúva osobné údaje v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov („GDPR“) a na základe zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Údaje o prevádzkovateľovi

Identifikačné údaje

V prípade spracúvania Vašich osobných údajov je prevádzkovateľom spoločnosť 
Remeselné služby s.r.o., Česká 15, 831 03 Bratislava, IČO: 51 240 378, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.

Kontaktné údaje

K dispozícií sme na uvedenej adrese, kontaktovať nás môžete aj prostredníctvom elektronickej pošty na adrese: obchod@rstn.sk alebo telefónnom čísle: 0910 717 966 . V prípade, ak sa Vaša žiadosť týka ochrany osobných údajov, napíšte našej osobe zodpovednej za ich ochranu. 

Kontaktné údaje zodpovednej osoby

Prevádzkovateľ Remeselné služby s.r.o. nemá v oblasti ochrany osobných údajov menovanú zodpovednú osobu

Účel a právny základ spracúvania osobných údajov

Vaše osobné údaje sú spracovávané za účelom plnenia zmluvy o výkone správy, uzavretej medzi vlastníkmi bytov a spoločnosťou Služby pre bývanie, s.r.o., (vedenie agendy účtovných dokladov, ktoré sa týkajú fyzických osôb, určenie zálohových platieb, spracovanie podkladov a vypracovanie ročného vyúčtovania nákladov spojených s užívaním bytových a nebytových priestorov), ako aj za účelom zabezpečenia plnenia úloh v oblasti správy bytového domu , ako aj prípravy materiálov z dôvodu vymáhania pohľadávok, k dobrovoľnej dražbe, prípravy financovania obnovy a rekonštrukčných prác na bytovom dome, vybavovania poistných udalostí, sledovania možnosti financovania obnovy a rekonštrukcie, prevádzky, údržby, opravy a udržiavania spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, priľahlého pozemku a príslušenstva a iné činnosti, ktoré bezprostredne súvisia s užívaním domu ako celku jednotlivými vlastníkmi bytov a nebytových priestorov v dome v zmysle zákona č.182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a NP v platnom znení.

V prípade, že ste dotknutou osobou, ktorá je finančné odmeňovaná, Vaše osobné údaje budú spracovávané aj za účelom plnenia povinností voči zdravotnej a sociálnej poisťovni v zmysle osobitných zákonov (najmä zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce)

Rozsah osobných údajov a doba ich uchovávania

Prevádzkovateľ je v zmysle zákona č.182/1993 Z.z.  oprávnený na účely správy domu spracúvať osobné údaje vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa trvalého alebo prechodného pobytu, číslo bytu, telefónne číslo, elektronická adresa, číslo účtu a kód banky. Rovnako je oprávnený na účel ochrany majetku vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome zverejňovať zoznam vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, ktorí majú úhrnnú výšku nedoplatkov na preddavkoch do fondu prevádzky, údržby a opráv domu a na úhradách za plnenie aspoň 500 eur. V zozname sa uvedie meno a priezvisko vlastníka bytu alebo nebytového priestoru v dome a suma nedoplatku na preddavkoch do fondu prevádzky, údržby a opráv domu alebo na úhradách za plnenie. Zoznam sa zverejňuje na mieste obvyklom na oznamovanie informácií v dome.
Osobné údaje sú uchovávané až do doby zániku vlastníckeho práva k bytu /NP, prípadne po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania a to na dobu 3 rokov (+2 roky retenčná doba). V prípade pohľadávky klienta do vymoženia pohľadávky.

Kategória príjemcov

Prevádzkovateľ je oprávnený poskytovať osobné údaje len pri plnení povinností vyplývajúcich prevádzkovateľovi v zmysle osobitných zákonov a to napr. formou podania návrhu na vykonanie dobrovoľnej dražby bytu alebo nebytového priestoru v dome na uspokojenie pohľadávok podľa § 15 zákona č.182/1993 Z.z., ako aj podania návrhu na exekučné konanie. 

Prenos osobných údajov do tretích krajín

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie sa neuskutočňuje.

Automatizované individuálne rozhodovanie

Osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

Práva dotknutých osôb

 • právo odvolať poskytnutý súhlas
  V prípadoch, keď je spracovanie osobných údajov založené na Vašom súhlase, môžete tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môže byť odvolaný rovnakým spôsobom, akým bol udelený. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania osobných údajov na základe Vášho súhlasu pred jeho odvolaním. (Pozn. osobné údaje sú spracovávane bez súhlasu dotknutej osoby, nakoľko sú nevyhnutné na plnenie zákonných požiadaviek správy bytového domu)

 • právo požadovať prístup k spracúvaným osobným údajom
  Ako dotknutá osoba máte právo požadovať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, a ak tomu tak je, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom a aj ďalšie informácie v zmysle GDPR.

 • právo na opravu
  Ako dotknutá osoba máte právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne, nepresné, alebo neaktuálne osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. So zreteľom na účely spracúvania máte právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

 • právo na obmedzenie spracúvania
  Ako dotknutá osoba máte právo požiadať prevádzkovateľa o obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov a to za podmienok uvedených v § 24 zákona č.18/2018 Z.z.

 • právo na prenosnosť osobných údajov
  Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak sú splnené podmienky v zmysle § 26 zákona č.18/2018 Z.z.

 • právo na výmaz
  Máte právo požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností (napr. v prípade zmluvných /zákonných povinností nebude môcť byť Vašej žiadosti vyhovené)

 • Právo na vznesenie námietky proti spracovaniu
  Máte právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré je založené na oprávnených záujmoch alebo za účelom marketingu (§ 27 zákona č.18/2018 Z.z. ). V súčasnosti nespracovávame osobné údaje za účelom oprávneného záujmu alebo marketingu.

 • Právo podať sťažnosť
  Ak sa domnievate, že došlo k porušeniu Vašich práv v súvislosti so s spracúvaním Vašich osobných údajov, máte právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, webové sídlo: https://www.dataprotection.gov.sk/uoou/

Dokument vo formáte PDF

KONTAKTNÝ FORMULÁR

Súhlas so spracovaním osobných údajov


Súhlasom so spracovaní osobných údajov povoľuje dotknutá osoba spoločnosti ​Remeselné služby s. r. o., 
so sídlom Česká 103/15, 831 03 Bratislava, IČO: ​51 240 378, zapísanej vo verejnom registri vedenom na Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka 2​124425/B (Ďalej len "Správca"), aby v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o ochrane osobných údajov") spracovávala tieto osobné údaje dotknutej osoby:  
– meno a priezvisko / názov spoločnosti,
– adresa,
– e-mail,
– telefónne číslo.
Meno, priezvisko, názov spoločnosti, adresa, telefónne číslo a e-mail je nutné spracovať za účelom kontaktovania osoby ktorá vyplnila formulár na webstránke rstn.sk. Tieto údaje budú Správcom spracované po dobu 1 roka.

Spracovanie osobných údajov

Súhlasom so spracovaní osobných údajov udeľuje dotknutá osoba svoj výslovný súhlas s vyššie uvedeným spracovaním. Súhlas možno vziať kedykoľvek späť, a to zaslaním emailu na obchod@rstn.sk, telefonickým kontaktom 0910 717 966 alebo zaslaním listu na adresu:
Remeselné služby s. r. o.
Liptovská 6849, 
Sídlisko Juh
911 08 Trenčín
Spracovanie osobných údajov je vykonávané spoločnosťou ​Remeselné služby s. r. o.

Práva na opravu, zabudnutie a prístup k osobným údajom dotknutej osoby

Prosím vezmite na vedomie, že podľa zákona o ochrane osobných údajov máte ako dotknutá osoba právo:
– vziať súhlas kedykoľvek späť,
– vyžiadať od nás informáciu, aké vaše osobné údaje spracovávame,
– vyžiadať od nás vysvetlenie ohľadne spracovania osobných údajov,
– vyžiadať si u nás výpis týchto údajov a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť,
– požadovať od nás vymazanie týchto osobných údajov.
V prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov obrátiť sa na nás alebo na Úrad na ochranu osobných údajov.

<  Späť na hlavnú stránku